ثبت نام دانشجويان جديدالورود - مرحله 1 از 10
مقدمات و ضوابط
قبل از اينکه مراحل بعدي ثبت نام را ادامه دهيد فايل هاي زير را آماده کنيد

نام مدرک
عکس 3 در 4 پرسنلي
صفحه اول شناسنامه
صفحه توضيحات شناسنامه
صفحه تاهل شناسنامه
کارت ملي
آخرين مدرک تحصيلي


پيوست 1:
راهنماي پذيرفته شدگان نهايي و اهم مقررات و ضوابط آموزشي
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقيت شما را در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي تبريک مي گويد.شايسته است پذيرفته شدگان عزيز با توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنماي آزمون و رعايت نکات زير اقدام به ثبت نام نمايند:
1- اعلام اسامي قبول شدگان بايد بر مبناي گزينش علمي مي باشد و مراحل گزينش صلاحيتهاي عمومي هيچ يک از پذيرفته شدگان انجام نشده ،بنابراين چنانچه به هر دليلي ادامه تحصيل فردي از نظر گزينش صلاحيتهاي عمومي ممنوع اعلام گردد،لازم است فرد مزبور بدون هيچ گونه عذري از حضور در کلاس درس خوداري نمايد و چنانچه اعتراضي داشته باشد اعتراض خود را کتبا به دفتر گزينش سازمان مرکزي دانشگاه اعلام و از طريق آن دفترچه پي گيري نمايد.
2- در ابتداي هر نيمسال پذيرفته شدگان ضمن مراجعه به موقع ملزم به پرداخت شهريه مصوب دانشگاه ميباشد و شهريه متعلقه بايد توسط دانشجو فقط به حساب بانکي که شماره آن از طرف واحد دانشگاهي اعلام مي گردد،واريز و رسيد پرداخت کننده جهت انجام ثبت نام به واحد دانشگاهي ارائه شود.
3- در حال حاضر دانشگاه امکان ارائه تسهيلات رفاهي نظير خوابگاه ،کمک هزينه تحصيلي و نظاير آنها ندارد.
4- براي فارغ التحصيلان دوره هاي مختلف تحصيلي مشروط بر احراز شرايط فارغ التحصيلي گواهينامه همان دوره از طرف دانشگاه صادر و اعطاء مي شود که بر طبق ماده واحده و تبصره هاب آن و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات محترم دولت جمهوري اسلامي ايران مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.
5- دانشجو موظف به رعايت کليه مقررات و ضوابط دانشگاه مي باشد و در صورت تخلف طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
6- اگر دانشجو در نيمسال اول ورود پس از ثبت نام از شروع به تحصيل منصرف و از هيچ کلاسي استفاده نکرده باشد،شهريه پرداختي وي مسترد مي گردد و در صورتي که کمتر از يک ماه از کلاس هاي درسي استفاده کرده باشد نصف شهريه دريافتي از وي ،قابل استراد مي باشد.
7- پذيرفته شدگان نبايد از نظر خدمت وظيفه عمومي و ساير قوانين و مقررات جاري کشور منع قانوني داشته باشند .تعيين احراز شرايط وظيفه عمومي براي مشمولان و صدور معافيت تحصيلي آنان بر عهده سازمان وظيفه عمومي ناجا مي باشد.
8- لازم است ثبت نام شدگان دقيقا مطابق برنامه درسي در تاريخ ها و ساعات مقرر که توسط واحد دانشگاهي اعلام مي شود در دانشگاه حضور يابند.
9- عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر براي ثبت نام و اعلام آمادگي براي ثبت نام در دانشگاه و همچنين عدم مراجعه به موقع دانشجويان براي انتخاب واحد درسي در نيمسال تحصيلي طبق برنامه اعلام شده به منظور انصراف محسوب شده و قبولي و ثبت نام آنان منتفي تلقي مي گردد.
10- پذيرفته شدگان ملزم به رعايت کامل شئون اسلامي از نظر پوشش ،وضع ظاهر و اخلاق(با ملاحضه عرف محل تحصيل) مي باشند.همچنين بايد از نظر رفتار با مسئولان و اساتيد دانشگاه و يا يکديگر نمونه يک دانشجوي مسلمان و متعهد بوده و اسوه براي دانشجويان ساير دانشگاههاي کشور باشند. به ويژه پذيرفته شدگان خواهر لازم است با حجاب کامل اسلامي و برابر بخشنامه دولت جمهوري اسلامي در دانشگاه حضور يابند .در اين مورد لازم است مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي دقت و توجه کافي نمايند تا دانشجوي خاطي را به کميته انضباتي جهت راهنمايي و ارشاد معرفي و در صورت عدم توجه به تذکرات و تکرار خطا از دانشگاه اخراج و به مراجع تاييد کننده صلاحيت اخلاقي و يا به اداره کار معرفي نمايند.
11- آئين نامه ها و مقررات و بخشنامه ها و پيام هاي مسئولان دانشگاه از طريق آگهي در تابلو اعلانات دانشگاه به اعطلاع دانشجويان جواهد رسيد.آگاهي از مقررات و بخشنامه ها و پيامها براي کليه دانشجويان الزامي است و عدم آگاهي از آنها موجب سلب مسئوليت از دانشجويان نخواهد شد.
12- امکان ملاقات حضوري با کليه مسئولان دانشگاه جهت رفع اشکال و دريافت پاسخ سولات فقط در زمانهاي پيش بيني شده هفتگي وجود دارد .دانشجويان مي توانند در زمانهاي پيش بيني شده و با رعايت سلسله مراتب مي توانند به مسئولان ذيربط مراجعه نمايند.
13- کلاسهاي دانشگاه با توجه به امکانات موجود عمدتا از ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر تشکيل خواهد شد.
14-
15-
16- پذيرفته شدگان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته که رشته تحصيلي دوره کارشناسي آنان با رشته مورد پذيرش در مقطع کارشناسي ارشد تجانس نداشته باشد با نظر گروه آموزشي مربوط موظفند تا واحد درسي را به عنوان درس جبراني يا پيش نياز مازاد بر دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته بگذرانند.
17- پذيرفته شدگان که دوره کارشناسي را در موسسات آموزش عالي معتبر به جز واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي طي نموده اند موظفند علاوه بر دروس دوره دروس آشنايي با کامپيوتر و وصاياي حضرت امام 'ره' را بگذرانند.همچنين چنانچه پذيرفته شدگان در مقطع تحصيلي قبلي درس معارف اسلامي را نگذرانده باشند موظفند اين درس را در طول دوره کارشناسي ارشد و قبل از پايان نامه بگذرانند.
18- نظام آموزشي دانشگاه،سيستم واحدي بوده و تعداد واحد هاي درسي و سر فصلها و ريز نمرات دروس عيناً مطابق برنامه هاي مصوب وزارت علوم،تحقيقات و فناوري مي باشد.
19- مجموع ساعات غيبت موجه و غير موجه دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 کل جلسات آن درس در طول نيمسال تجاوز کند.غيبت غير موجه بيش از 16/3 جلسات آن درس يا عدم شرکت در جلسه امتحان موجب صفر منظور شدن آن درس مي گردد و چنانچه به تشخيص واحد دانشگاهي غيبت موجه تلقي گردد آن درس از مجموع دروس نيمسال مربوط حذف خواهد شد.به هر حال امتحان مجدد درسي که دانشجو در جلسه امتحان آن شرکت ننموده،امکان پذير نيست.
20- حداقل نمره قبولي در امتحان هر درس (اعم از دروس جبراني،کمبود يا دروس اصلي)12 در سيستم 20 نمره اي مي باشد.ميانگين هر نيمسال نبايد از 14 کمتر باشد.در غير اين صورت دانشجو مشروط محسوب مي گردد.دانشجويي که در دوره کارشناسي ارشد در دو نيمسال (اعم از متوالي يا متناوب) مشروط شود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.ضمناًميانگين کل نمرات دانشجو در دوره کارشناسي ارشد بايستي از 14 بالاتر باشد،در غير اين صورت مدرکي به وي اعطا نخواهد شد.
21- تقاضاي مرخصي پذيرفته شدگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت که مدارک لازم را شخصاًو يا توسط والدين،همسر ،برادر يا خواهر خود در زمان پيش بيني شده قبل از شروع نينسال تحصيلي به واحد دانشگاهي ارائه دهند.چنانچه اين مرخصي موجب گردد دانشجو نتواند در مهلت مقرر تحصيل خود را به اتمام رساند مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود.در دوره کارشناسي ارشد نا پيوسته حداکثر يک نيمسال مرخصي تحصيلي اعطا مي گردد.
22- طول مدت تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته (فوق ليسانس)2 سال است که با توجه به تعداد دروس جبراني و کمبودي که دانشجو با عنايت به نظر گروه آموزشيعلاوه بر دروس اصلي دوره ملزم به گذراندن آن مي باشد،حداکثر تا يک سال دبگر قابل افزايش است.در هر حال سنوات تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته بويژه براي مشمولين نبايد از سه سال تجاوز کند.
23- دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسي با نظر گروه آموزشي و رعايت ديگر مقررات مربوط و امکانات دانشگاهي انتخاب نمايد.چنانچه تعداد واحد هاي درسي دانشجو در هر نيمسال تحصيلي به علت عدم انتخاب به موقع درس ارائه شده يا حذف درس،يا عدم شرکت در جلسات امتحاني (با عذر موجه)از حداقل تعيين شده کمتر گردد آن نيمسال نيز جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب و از نظر مشروطي و ديگر مقررات،مشابه نيمسال هاي تحصيلي معمول مي باشد.
24- تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي و يا همزمان با تحصيل در موسسه آموزش عالي ديگر (اعم از دانشگاه آزاد اسلامي و يا موسسات) در همزمان رشته/مقطع يا رشته/مقطع ديگر ممنوع است.
25- معادل سازي دروس دانشجوياني ک قبلا دروسي را در دوره کارشناسي ارشد گذرانده اند ضمن تکميل پيوست 7 و بر اساس بخشنامه شماره 28907/36 مورخ 23/2/82 انجام مي گيرد.
26- دانشجو موظف است موضوع پايان نامه خود را بعد از نيمسال اول تحصيل و قبل از شروع نيمسال سوم با نظر استاد راهنما انتخاب نمايد.موضوع پايان نامه پس از تاييد کميته تحصيلات تکميلي قطعيت مي يابد.
27- دانشجو تا زماني که پايان نامه را به اتمام نرسانده و از آن دفاع نکرده ،موظف است در نيمسال هاي بعد براي آن ثبت نام نمايد.
28- چنانچه درهر مرحله اي از ثبت نام و تحصيل مشخص شود که دانشجو فاقد يکي از شرايط مربوط مقررات تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي است و يا در تکميل فرمهاي ثبت نام مطالبي خلاف واقع اظهار نموده يا پيگيري لازم را براي اخذ اصل مدرک مقطع کارشناسي و ريز نمرات مربوطه به عمل نياورده و اين مدرک را تحويل دانشگاه ننمايد بلافاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
تذکرات مهم:
1- نگهداري و حفاظت از کارت دانشجويي يکي از وظايف حساس بوده و در صورت مفقود شدن آن براي دانشگاه و دانشجو اشکالات فراواني فراهم مي نمايد.به ويژه کارت دانشجويان برادران که طبق دستورالعمل نظام وظيفه عمومي کارت معافيت تحصيلي آنان نيز محسوب مي شود.چنانچه کارت دانشجويي مفقود گردد دانشجوي مزبور شديداً مورد باز خواست قرار گرفته و تا زمانيکه مراحل قانوني صدور مجدد کارت طي نگردد دانشجو از شرکت در کلاس هاي آموزشي محروم خواهد شد.بديهي است صدور کارت المثني با تصويب شورا و اخذ هزينه متعلقه صورت خواهد گرفت.
2- داوطلبان مشمول توجه داشته باشند چون درخواست معافيت تحصيلي براي پذيرفته شدگان بر اساس شماره ملي آنان صورت مي گيرد مي بايستي تصوير کارت ملي را به همراه ساير مدارک لازم براي ثبت نام به واحد دانشگاهي ارايه دهند و شماره ملي را با 10 رقم کامل در پيوست شماره (2) درج نمايند.